Provozní řád parkoviště

Provozní řád parkoviště

 • HAMR-Sport a.s.
  K Vodě 3200/3, 106 00 Praha 10
  IČO: 27905004
  B 11926 vedená u Městského soudu v Praze

 

 • SK HAMR, z.s.
  K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10
  IČO: 228 46 662
  L 22194 vedená u Městského soudu v Praze

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍHO PARKOVIŠTĚ

(dále jen „Provozní řád“)

 

1. Tento Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností HAMR-Sport a.s. a SK HAMR, z.s. (dále společně jen “provozovatel”) a vlastníky/řidiči motorových vozidel(dále jen “uživatelé”), kteří budou dočasně užívat parkovací stání na venkovním parkovišti areálu HAMR – Sport Záběhlice a HAMR – Sport Braník (dále jen “sportovní areály”). Vjezdem venkovní parkoviště se uzavírá smlouva o užívání parkovacího místa. Venkovní parkoviště není hlídáno ani střeženo. Dopravní prostředky nejsou hlídány (opatrovány) před ztrátou či poškozením. Provozovatel ani obsluha parkoviště neodpovídá za možné ztráty věcí, a to jakékoliv povahy, které by byly odcizeny ze zaparkovaného vozidla. Provozovatel ani obsluha parkoviště nezodpovídá za škody způsobené třetí osobou. Dostupnost parkoviště může být ovlivněno návštěvností sportovních areálů a dopravní situací v okolí, není nárok na parkovací místo.

 

2. Pravidla pro využívání venkovního parkoviště sportovních areálů:

 • Na všech parkovacích plochách platí ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 • Maximální povolená délka vozidla či jízdní soupravy pro vjezd na parkoviště je 7 m, maximální povolená šířka vozidla či jízdní soupravy pro vjezd na parkoviště je 2,4 m. Speciální vozidla (např. vozidla s přípojným vozíkem, soupravy nákladních vozidel, autobusy, reklamní vozidla atd.), mohou na parkoviště vjíždět pouze s povolením provozovatele či obsluhy parkoviště
 • Uživatelé jsou povinni při vjezdu na parkoviště sportovních areálů, při odstavení vozidla, při pohybu po parkovišti, a i při výjezdu respektovat tento Provozní řád a pokyny obsluhy parkoviště. Obsluha je pověřena a oprávněna na plochách celého parkoviště usměrňovat dopravu vjíždějících i vyjíždějících vozidel.
 • Parkoviště smí být využito pouze k příjezdu, zaparkování vozidla uživatele, k nastoupení osob do parkujících vozidel a k odjezdu těchto vozidel z parkoviště.
 • Vozidlům je povoleno parkovat pouze na místech k tomu určených, tj. vyznačených vodorovným značením na ploše parkoviště či na místě určeném provozovatele či obsluhou parkoviště. Za chybné parkování může být považováno (i krátkodobé) odstavení vozidla mimo vyznačené vodorovné značení, parkování ve vjezdech, výjezdech a místech pravomocně označených (i přenosným značením) jako zákaz parkování či na vyhrazených plochách, kdy k vyhrazeným plochám náleží parkovací místa vyhrazená pro vozidla invalidních spoluobčanů (dále jen jako „Chybné parkování“) - Vozidly invalidů (tělesně postižených) se pro účely tohoto Provozního řádu rozumí pouze vozidla označená v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb.
 • Jednostopá motorová vozidla mohou parkovat jen na místě k tomu určeném.
 • Rychlost vozidel po celé ploše parkoviště je omezena na max. 10 km/hod.
 • Uživatelé jsou povinni informovat provozovatele či obsluhu parkoviště o všech mimořádných událostech v parkovišti (dopravní nehody, zranění, porucha vozidla apod.) bezprostředně po jejich zjištění.
 • V případě poruchy vozidla znemožňující jeho opuštění parkoviště jsou uživatelé povinni neprodleně informovat provozovatele či obsluhu parkoviště a zajistit odtah nepojízdného vozidla v nejkratším možném termínu.

 

3. V prostorách parkoviště sportovních areálů se zakazuje:

 • Konzumovat alkohol či jiné omamné látky.
 • Provádět údržbu a opravy vozidel, včetně výměny kapalin (mimo doplnění běžných provozních s výjimkou motorového oleje).
 • Mýt nebo čistit vnitřek vozidla, karosérie a motory parkujících vozidel.
 • Jakkoliv znečišťovat parkovací plochy nedopalky cigaret, blátem či provozními kapalinami z vozidel, výkaly či odpadky.
 • Poškozovat prostor parkoviště a zařízení na parkovišti instalovaná.
 • Provádět podomní obchod, provádět dealerské činnosti, stánkový nebo pochůzkový prodej, žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké produkce, provozovat jakékoli další zábavní aktivity, včetně sázek, loterii nebo hazardních her. Dále se zakazuje provádět činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí bez souhlasu provozovatele a stejně tak se zakazuje umisťování letáků, transparentů, hesel, výzev, reklamních předmětů (včetně jejich umístění na vozidla uživatelů např. pod stěrače) apod., a to i připevněných na karoserie parkujících vozidel.
 • Fotografovat, filmovat nebo pořizovat videozáznamy.
 • Provozovat cvičné jízdy autoškol.
 • Pohybovat se podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek snižujících pozornost.
 • Setrvávat v zaparkovaných vozidlech po dobu delší než nezbytně nutnou – provozovatel či obsluha je, uzná-li to za vhodné, oprávněna od těchto osob požadovat vysvětlení.
 • Jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či na jiných prostředcích (např. motokárách).
 • Nechat bez dozoru malé děti či nechat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka, náhubku).

 

4. Provozní doba parkoviště pro veřejnost:

 • Provozní doba parkoviště pro veřejnost je určena takto: PO–NE: 6:30 hodin – 0:00 hodin.
 • Užití parkoviště je možné jen uživateli, kteří užívají služby poskytované sportovními areály, a to pouze pro dobu nezbytně nutnou a související s užitím těchto služeb. Zejména se zakazuje odstavení vozidel na delší dobu nesouvisející v míře obvyklé s čerpáním služeb sportovních areálů či odstavení vozidel přes noc či v době uzavření (neprovozování) sportovních areálů. Provozovatel či obsluha parkoviště jsou oprávněni požadovat prokázání užití služeb sportovních areálů uživateli odstavených vozidel.

 

5. Sankce:

 • V případě, že se uživatel dopustí Chybného parkování má provozovatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši Kč 1.000 za každé jednotlivé porušení.
 • V případě, že uživatel poruší povinnost zákazu odstavení vozidla na delší dobu nesouvisející v míře obvyklé s čerpáním služeb či odstavení vozidla přes noc či v době uzavření (neprovozování) sportovních areálů, má provozovatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši Kč 2.000 za každých započatých 24 hodin porušení této povinnosti.
 • V případě, že uživatel poruší jakoukoli jinou povinnost uloženou či specifikovanou v tomto Provozních řádu, má provozovatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši Kč 2.000 za každé jednotlivé porušení.
 • Smluvní pokuty jsou splatné k jejich výzvě. V případě, že uživatel smluvní pokutu neuhradí, může provozovatel smluvní pokutu vymáhat dle platných právních předpisů. Nárok provozovatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty nijak dotčen.

 

6. Závěrečná ustanovení:

 • Jakékoli protiprávní jednání bude řešeno oznámením Policii ČR či městské policii hl. města Prahy či jiným příslušným orgánům.
 • Vozidla překážející provozu na parkovišti nebo vozidla parkující v rozporu s tímto Provozním řádem mohou být také na náklady majitelů těchto vozidel odtažena z parkoviště.
 • Tento Provozní řád podzemního parkoviště sportovních areálů nabývá účinnosti dne 1.2.2024

 

HAMR – Sport a.s.
SK HAMR, z.s.