Provozní řád

Provozní řád areálu Hamr

Sportovní areál HAMR provozovaný společností HAMR - Sport a.s. (dále také jen jako „areál“) je veřejný sportovní areál provozovaný na soukromém pozemku akciovou společností HAMR-Sport a.s., která v zájmu udržení kvality a čistoty nabízených služeb stanovuje následující pravidla, která je návštěvník či uživatel (zákazník) areálu (dále také jen jako „návštěvník) povinen dodržovat. Děkujeme všem našim návštěvníkům a zákazníkům za pochopení.

 

Obecná pravidla:

Návštěvník se vždy řídí dobrými mravy a pravidly společenského chování, která jsou v níže uvedených bodech obecně popsána.

 • Provozní doba areálu je od 7.00 hod. do 23.00 hod.
 • Provozní doba zázemí včetně šaten je od 6.45 hod. do 23.30 hod. HAMR-Sport a.s. vyhrazuje jako místo určené pro odkládání klenotů, cenností či jiných majetkových hodnot - včetně peněz, platebních karet, mobilních telefonů, klíčů od vozidel atd. („cennosti“) uzamykatelné trezorové skříňky, jež jsou situovány u šaten, v případě rozměrnějších cenností pak recepci areálu. Umístění cenností do uzamykatelných trezorových skříněk není jejich převzetím do úschovy ze strany HAMR-Sport a.s.. HAMR-Sport a.s. odpovídá za cennosti jen do výše stanovené právním předpisem. Hamr – Sport a.s. dále vyhrazuje jako místo určené pro odkládání veškerého oblečení, sportovních pomůcek a zavazadel (vše s výjimkou cenností) uzamykatelné skříňky v šatnách areálu, v případě rozměrnějších věcí pak recepci. Lavice či jiná místa pro sezení v prostoru šaten a v prostorách celého areálu nejsou určena pro odkládání jakýchkoli věcí, a to ani při převlékání a osobní hygieně návštěvníků areálu.
 • Parkování je povoleno pouze na místech vyhrazených pro zákazníky. Pro parkování jsou vyznačena parkovací stání. Parkujeme s ohledem na ostatní zákazníky. Provozní doba parkoviště je od 6.30 hod. do 24.00 hod.. Parkující jsou povinni respektovat pokyny bezpečnostní služby či oprávněných osob. Parkoviště není hlídáno ani střeženo, dopravní prostředky nejsou hlídány (opatrovány) před ztrátou či poškozením. Akciová společnost HAMR-Sport a.s. je oprávněna trvale či v určitém časovém intervalu zpoplatnit odstavení motorových vozidel na svých parkovacích plochách pro osoby, jež nevyužívají nabídky jejích služeb (sportoviště, restaurace). V takovémto případě jsou uživatelé služeb areálu HAMR-Sport a.s. povinni pro umožnění bezplatného odstavení dopravního prostředku stanoveným způsobem využití služeb HAMR-Sport a.s. prokázat. Po areálu je pohyb povolen pouze po vyznačených komunikacích.
 • Vstup do míst označených nápisem „POUZE PERSONÁL“ nebo „VSTUP ZAKÁZÁN“ není dovolen.
 • Pracovník sportovního areálu je oprávněn odepřít obsloužit v restauraci či v baru na venkovní terase osobu podnapilou, osobu pod vlivem jiné návykové látky nebo osobu obtěžující ostatní návštěvníky.

V případě návštěvy areálu se psy je návštěvník povinen:

 • Mít psa neustále na vodítku a s náhubkem.
 • Opatřit psa případně jiným zařízením, které zaručí bezpečnost ostatních návštěvníků.
 • Mít psa v dohledu tak, aby mohl v případě vzniku situace ohrožující ostatní návštěvníky okamžitě zasáhnout.
 • Je přísně zakázáno venčit psy v celém areálu včetně terasy.
 • Je zakázáno vstupovat se psy na sportoviště, do restaurace a do vnitřních prostor budov.

Návštěvník je vždy povinen uposlechnout příkazu pracovníka sportovního areálu. Návštěvník je povinen řídit se provozním řádem areálu. Návštěvník je povinen se seznámit před započetím sportování s Provozním řádem sportoviště. Provozní řád sportoviště je k dispozici na recepci areálu a na vývěskách situovaných v areálu.

 

Provozní řád sportoviště:

Návštěvník sportoviště:

 • Návštěvník sportuje na vlastní nebezpečí
 • Nedoporučujeme sportovat těhotným ženám a nemocným. V případě zdravotních potíží doporučujeme poradit se s lékařem

Návštěvník vstupuje na sportoviště:

 • po uhrazení poplatku
 • se začátkem uhrazeného hracího období, nikdy dříve
 • v obuvi určené pro dané sportoviště nebo povrch
 • s náčiním určeným pro daný druh sportu
 • v počtu hráčů určených pro daný druh sportu, ostatní návštěvníci mají vstup povolen
 • ve sportovním oblečení, s ohledem na ostatní sportovce nikdy bez horního dílu oblečení
 • návštěvník je povinen ihned nahlásit v recepci areálu veškeré závady sportoviště či překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen „závady“). Tato ohlašovací povinnost návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání sportoviště příslušným návštěvníkem anebo na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště návštěvníkem. Do doby vyřešení situace příslušným oprávněným pracovníkem sportovního centra (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště, poskytnutí náhradního sportoviště či kompenzace) není návštěvníkovi dovoleno započít využívat sportoviště či v jeho využití pokračovat. V případě, že návštěvník nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a bude sportoviště přes závady užívat, nenese provozovatel areálu jakoukoli odpovědnost za případnou škodu

1.Platnost podmínek

 • Tyto Podmínky pro užívání sportovišť v rámci členství v SK HAMR, z.s. („Podmínky“) upravují užívání sportovišť členy SK HAMR, z.s., IČ: 228 46 662, K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, L 22194 vedená u Městského soudu v Praze (“ SK HAMR“).
 • Součástí těchto Podmínek je aktuálně platná výše členských a oddílových příspěvků.

 

2.Užívání sportovišť v rámci členství v SK HAMR

 • Člen SK HAMR si objednává užívání sportovišť provozovaných SK HAMR prostřednictvím celosezonní objednávky, kterou podá osobně na recepci areálu a/nebo své požadavky pošle emailem.
 • Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti.
 • Objednávka na užívání sportovišť se uzavírá na celé hodiny, respektive půlhodiny.


    Objednávka obsahuje:

 • výši členského a oddílového příspěvku
 • užívání sportoviště
 • trenérskou činnost
 • ostatní definované parametry
 • objednávka nezajišťuje konkrétní sportoviště v rámci jednoho sportovního odvětví
 • v případě, že člen vyžaduje hraní na jednom konkrétním sportovišti bez možnosti „přesměrování“ na jiné sportoviště, zaniká mu pak nárok na náhradu užívání (neplatí u beachvolejbalu).
   

3.Potvrzení o užívání sportovišť

 • Potvrzením o užívání sportoviště se rozumí potvrzení objednávky emailem.
   

4.Realizace užívání sportovišť

 • SK HAMR bude postupovat podle údajů obsažených v potvrzené objednávce.
 • K činnosti nad rámec objednávky si vyžádá předchozí souhlas člena.

 

5.Platba členského a oddílového příspěvku

 • Člen je povinen uhradit stanovený členský a oddílový příspěvek do stanoveného data. Při nedodržení data úhrady členského a oddílového příspěvku si SK HAMR vyhrazuje právo členství zrušit v souladu s příslušnými ustanoveními stanov. Stejně nemá člen SK HAMR právo na užívání sportovišť po dobu prodlení.
 • Uhrazením členského a oddílového příspěvku vzniká členovi SK HAMR, kromě jiného, i právo na užívání sportovišť ve schváleném rozsahu.


6.Povinnosti člena SK HAMR

 • Člen je povinen se seznámit s Provozním řádem areálu a Provozním řádem sportoviště a chovat se dle nich.
 • Člen je povinen nahlásit příchod na sportoviště recepci sportovního areálu – recepce sdělí členovi číslo sportoviště.
   

Systém náhrad

 1. SK HAMR umožňuje provádět tzv. náhrady nerealizované poměrné části tréninkové jednotky. Jednotkou se pro tento případ rozumí - hodina tenisu (55 minut hra + 5 minut údržba dvorce), hodina badmintonu, squashe, hodina „sportu“ s trenérem apod. Části hodin (např. 15, 45 minut) nelze nahradit.
 2. Náhradou se rozumí možnost výběru náhradního termínu pro uskutečnění poměrné části nerealizované tréninkové jednotky.
 3. Náhradu lze uplatnit pouze, pokud je nemožnost čerpání nahlášena SK HAMR do 19.00 hod. předchozího dne (např. během pondělí je možno do 19.00 hod. nahlásit nepřítomnost na úterý).
 4. Nárok na náhradu lze uplatnit a odebrat po dobu 30-ti dnů od jejího vzniku. Výběr náhrady ve vyšším cenovém pásmu je možný pouze po uhrazení vzniklého peněžního rozdílu, vypočteného dle platných členských a klubových příspěvků. Výběr náhrady v nižším cenovém pásmu nezakládá nárok na snížení členského nebo oddílového příspěvku.
 5. Po uplynutí lhůty 30-ti dnů nárok na náhradu zaniká.
 6. Pokud úhrada členského a oddílového příspěvku zahrnuje i činnost trenéra, nevztahuje se na ni lhůta 30-ti dnů a náhradu lze čerpat kdykoliv během období, ve kterém byla uplatněna, a dále za podmínek uvedených výše.
 7. Nepřízeň počasí nebo vliv jiných skutečností nezávislých na vůli SK HAMR nezakládá členovi nárok na náhradu.
 8. V případě, že člen vyžaduje hraní na jednom konkrétním sportovišti bez možnosti „přesměrování“ na jiné sportoviště, zaniká mu pak nárok na náhradu užívání (neplatí u beachvolejbalu).


Zrušení objednávky ze strany SK HAMR

SK HAMR a člen SK HAMR si výslovně dohodli, že SK HAMR má právo zrušit část a/nebo celou objednávku člena SK HAMR v případě:

 • přerušení a/nebo podstatného omezení dodávky energií v rámci vyhlášení energetických regulačních stupňů a/nebo jiných veřejnoprávních opatřeních omezujících spotřebu energií; a/nebo
 • v případě zvýšení cen energií dodávaných do sportovišť provozovaných SK HAMR o více než 20% oproti cenám účtovaným SK HAMR za energie ke dni 1.9. 2022, pokud člen SK HAMR neodsouhlasí navýšení úhrady.; a/nebo
 • v případě vyhlášených omezení souvisejících s protiepidemickými opatřeními na zabránění šíření viru COVID-19 či obdobného virového onemocnění.


s tím, že zrušené a/nebo omezené objednávky budou v takovém případě nahrazeny v následujícím období, a to započtením nespotřebované úhrady na úhradu pro nové období; v případě, že člen SK HAMR nebude účasten v novém období, bude mu nespotřebovaná úhrada navrácena do 31.12.2023.

 

Člen SK HAMR tato uvedená a sjednaná oprávnění SK HAMR výslovně uznává a souhlasí s nimi, neboť si je jako člen SK HAMR vědom toho, že SK HAMR je zapsaným spolkem a nikoli obchodní korporací, a tak nemá v zásadě možnost získat finanční prostředky na svou činnost (včetně provozování sportovišť) jinak než formou členských příspěvků a a/nebo dotací, jež nejsou nárokové.