Gdpr

Pravidla nakládání s osobními údaji 

1.         Informace o HAMR - Sport a.s. 
1.1.      Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost HAMR - Sport a.s., IČO: 27905004, se sídlem K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, B 4358 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Hamr“). 
1.2.      Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Hamr (dále jen „zákazníci“). 
1.3.      Hamr působí při zpracování osobních údajů zákazníků jako správce a zpracovatel. 

2.         Jaké údaje zpracováváme? 
2.1.      Údaje poskytnuté zákazníky - Hamr zpracovává primárně osobní údaje, které nám sami poskytnete při rezervaci sportoviště provozovaného společností Hamr. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další údaje, které dobrovolně uvedete. 

3.         Pro jaké účely údaje zpracováváme? 
3.1.      Osobní údaje zpracováváme za účelem (a) splnění závazku - naplnění práv a povinností společnosti Hamr jakožto poskytovatele sportovních služeb,  resp. sportovišť a (b) za účelem plnění právních povinností, které Hamr jakožto správci ukládají obecně závazné právní předpisy. 
3.2.      Osobní údaje nejsou předávány do třetí země. 
3.3.      Osobní údaje obchodních partnerů Hamr jsou shromažďovány a uchovávány za účelem (a) plnění smluvních povinností plynoucích ze závazkového vztahu (včetně promlčecích a záručních lhůt) a (b) po dobu evidence vyžadované obecně závaznými právními předpisy. 

4.         Odvolání souhlasu 
4.1.      Hamr používá cookies pro zajištění funkčnosti webových stránek a nastavení jejich chování. Dále jsou cookies využívány pro statistické sledování způsobu používání webových stránek a pro účely marketingu. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek Hamr nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Hamr ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. 

5.         Kdo má přístup k údajům? 
5.1.      Osobní údaje jsou zpracovávány Hamr. Kromě společnosti Hamr jsou dalšími příjemci orgány veřejné moci (např. finanční správa, ČSSZ, zdravotní pojišťovny) a další příjemci vyplývající z řádného plnění zákonné a smluvní povinnosti (např. auditoři, daňoví poradci). 

6.         Jak dlouho údaje zpracováváme? 
6.1.      Hamr zpracovává osobní údaje po dobu nutnou pro využití sportovních zařízení Hamr. Ze zákona Hamr následně dále uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech. 
6.2.      Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Hamr po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách Hamr nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies. 
6.3.      Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Hamr pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Hamr vázán. 

7.         Jaká jsou vaše práva? 
7.1.      V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Hamr a požadovat: 
- Informace ohledně osobních údajů, které Hamr zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Hamr. 
- Přístup k údajům, které jste poskytli Hamr. V případě uplatnění tohoto práva Vám Hamr potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování. 
- Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Hamr správně zajistit plné využití Vašich členských práv a povinností. 
- Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Hamr zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy. 
- Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Hamr nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Hamr Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje. Upozorňujeme však na to, že neposkytnutí osobních údajů může to mít za následek omezení práv plynoucích z užívání sportovišť provozovaných Hamr. 
- Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Hamr k jinému subjektu, kdy Hamr předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání. 
7.2.      Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Hamr se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

8.         Bezpečnost 
8.1.      Hamr dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Hamr klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. 
8.2.      Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem případně mechanickými prostředky. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Hamr pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme. 

9.         Kontakt 
9.1.      S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Hamr e mailem na adresu: hamrsport@hamrsport.cz 

10.       Účinnost 
10.1.    Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018 

HAMR - Sport a.s.