Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze

Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze

Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze

 • Plujeme vždy ohleduplně, tak abychom neomezovali ostatní plavidla, zejména míjející plavidla či trénující skupiny a abychom neohrozili zdraví lidí nebo majetek umístěný na vodní cestě (ŘPB Čl. 1.04). V době konání kanoistických a veslařských závodů plujeme pomalu u pravého břehu.
 • Plavební dráhu ostatních plavidel nekřížíme na krátkou vzdálenost a neměníme náhle směr plavby. Při otáčení s motorovým člunem snížíme rychlost (ŘPB Čl. 6.03, 6.03a).
 • Plachetnice plující pod plachtami má přednost před všemi malými plavidly, včetně kánoe, kajaku či veslice (ŘPB Čl. 6.03a).
 • S motorovou lodí nebo s motorovým člunem plujeme středem řeky. Vyšší rychlostí lze plout jen za předpokladu, že nezpůsobíme nebezpečné vlny a současně dodržíme první bod tohoto Desatera (ŘPB Čl. 6.20).
 • Všechna plavidla, včetně kánoí, kajaků a veslic mohou plout vedle sebe, jen pokud je k tomu dostatečný prostor. Pro míjení s motorovým plavidlem ponecháváme volný střed řeky (ŘPB Čl. 6.17).
 • Veslař bez doprovodu je povinen neustále sledovat situaci před veslicí (ŘPB Čl. 1.09).
 • Žluté bóje tvoří vyhrazený prostor. Jsou-li na břehu doplněny znakem A1 „Zákaz proplutí“, nevplouváme do tohoto prostoru ani v situaci, kdy se v něm zdánlivě nic neděje. zákaz
 • Netrénujeme ve Smíchovském přístavu (vyhláška č. 222/1995 Sb., § 24).
 • V noci a za snížené viditelnosti musíme používat předepsané osvětlení (ŘPB Čl. 3.01 a 3.13).
 • Sledujeme provoz na řece, pokud je někdo v nouzi, poskytneme mu pomoc (ŘPB Čl. 1.16).

 

 • ŘPB ……. Řád plavební bezpečnosti, vydaný vyhláškou č. 344/1991 Sb., který určuje pravidla
  bezpečnosti a zachování pořádku na vodních cestách ČR

Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze (s odkazem na příslušná ustanovení Řádu plavební bezpečnosti)

 

1) Plujeme vždy ohleduplně, tak abychom neomezovali ostatní plavidla, zejména míjející plavidla či trénující skupiny a abychom neohrozili zdraví lidí nebo majetek umístěný na vodní cestě. V době konání kanoistických a veslařských závodů plujeme pomalu u pravého břehu.

 

Čl. 1.04 Obecná povinnost zachovávat bezpečnost při plavbě

1. Vůdci jsou povinni i v případech, pro které není v Řádu zvláštních ustanovení, učinit všechna opatření, která vyžaduje bezpečnost plavby a obecně uznávaná odborná plavební praxe k odvrácení zejména:
a) ohrožení lidského života,
b) poškození plavidel nebo plovoucích těles, břehů, staveb a zařízení všeho druhu nacházejících se na vodní cestě anebo v její bezprostřední blízkosti,
c) vytvoření plavební překážky.
2. Ustanovení odst. 1 se vztahuje i na osoby pověřené dohledem na plovoucí zařízení.

 

2) Plavební dráhu ostatních plavidel nekřížíme na krátkou vzdálenost a neměníme náhle směr plavby. Při otáčení s motorovým člunem snížíme rychlost.

 

Čl. 6.03 Základní ustanovení

1. Křížení směru plavby nebo předjíždění je povoleno pouze v těch případech, kdy je šířka plavební dráhy nepochybně dostačující pro současné proplutí s přihlédnutím k místním poměrům a ostatnímu plavebnímu provozu.
2. V sestavách plavidel dávají optické signály předepsané v čl. 6.04, 6.05 a 6.29 pouze plavidla, na kterých je vůdce sestavy.
3. Plují-li plavidla směry, které vylučují jakékoli nebezpečí srážky, nesmějí měnit směr ani rychlost plavby způsobem, který by mohl nebezpečí srážky přivodit.

 

ČI 6.03a Křížení směrů plavby

1. Plují-li plavidla takovými směry, že se jejich dráhy kříží a mohlo by vzniknout nebezpečí srážky, musí se plavidlo, které má druhé plavidlo na pravém boku, vyhnout, snížit rychlost nebo zastavit, aby tak ponechalo plavidlu plujícímu z pravé strany plavební dráhu volnou. Toto pravidlo se nevztahuje na malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům.
2. Odst. 1 se nevztahuje na případy uvedené v čl. 6.13, 6.14 a 6.16.
3. Při zachování odst. 1, musí malá plavidla různých druhů, plující křížícími se směry tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí

 srážky, dodržet následující pravidla:
a) malá plavidla s vlastním pohonem musí uvolnit dráhu všem ostatním malým plavidlům,
b) malá plavidla bez vlastního pohonu, nepohybující se pomocí plachet, musí uvolnit dráhu malým plavidlům plujícím pomocí plachet.
Plavidla, která plují po pravé straně plavební dráhy, musí zachovávat svůj směr.
Plavidlo, které pluje po pravé straně plavební dráhy, nemění svůj směr.

 

3) Plachetnice plující pod plachtami má přednost před všemi malými plavidly, včetně kánoe, kajaku či veslice. (viz výše uvedený Čl. 6.03a)

 

4) S motorovou lodí nebo s motorovým člunem plujeme středem řeky. Vyšší rychlostí lze plout jen za předpokladu, že nezpůsobíme nebezpečné vlny a současně dodržíme první bod tohoto Desatera.

 

Čl. 6.20 Vlnobití

1. Plavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby nevznikalo vlnobití nebo sání, které by mohlo způsobit škodu na stojících nebo plujících plavidlech, na plovoucích zařízeních a stavbách na vodní cestě. Musí zejména včas snížit rychlostplavby, která však nesmí být menší než rychlost potřebná k bezpečnému vedení plavidla:


a) před vjezdem do přístavu,
b) v blízkosti plavidel vyvázaných ke břehu nebo k přístavním můstkům a v blízkosti plavidel, která se nakládají nebo vykládají,
c) v blízkosti plavidel, která stojí na obvyklých stanovištích,
d) v blízkosti převozních lodí, které neplují volně,
e) v úsecích vodních cest označených podle pokynů Státní plavební správy signálním znakem A.9 (příloha 7).


2. Při zachování povinností uvedených v čl. 1.04 neplatí povinnosti stanovené v odst. 1 písm. b) a c) vůči malým plavidlům.

 

5) Všechna plavidla, včetně kánoí, kajaků a veslic mohou plout vedle sebe, jen pokud je k tomu dostatečný prostor. Pro míjení s motorovým plavidlem ponecháváme volný střed řeky.

 

Čl. 6.17 Plavba na stejné výši

1. Plavidla smějí plout na stejné výši, jen pokud jim to umožní dostatečný prostor a jestliže se tím nevytvoří překážka nebo nebezpečí pro plavbu.
2. Až na případy předjíždění nebo potkávání je zakázáno plout ve vzdálenosti méně než 50 m od plavidla, tlačné nebo bočně svázané sestavy, nese-li dvě nebo tři modrá světla uvedená v čl. 3.14 odst. 2 a 3 či dva nebo tři modré kužele uvedené v čl. 3.32 odst. 2 a 3.
3. Až na případy uvedené v čl. 1.20 je zakázáno přibližovat se k plavidlu nebo k plovoucímu tělesu za plavby, vyvazovat se na ně nebo plout v dosahu vody rozvlněné plujícím plavidlem bez výslovného souhlasu jeho vůdce.
4. Vodní lyžaři a osoby zabývající se jinými druhy vodních sportů, při nichž se nepoužívá plavidel, jsou povinni udržovat bezpečnou vzdálenost od plovoucích plavidel, plovoucích těles a od plovoucích strojů při práci.

 

6) Veslař bez doprovodu je povinen neustále sledovat situaci před veslicí.

 

Čl. 1.09 Kormidlování

1. Za plavby musí být plavidlo nebo plovoucí těleso kormidlováno alespoň jednou osobou s předepsanou kvalifikací (Výnos FMD č. 1/1976 z 17. 12. 1975 o odborné způsobilosti členů posádek vnitrozemských plavidel [Věstník dopravy č. j. 26.357/75-25]).
2. Pro zajištění bezpečného ovládání plavidla nebo plovoucího tělesa musí mít osoba podle odst. 1 možnost v kormidelně přijímat a vydávat informace a příkazy. Musí mít zejména dostatečný přímý nebo nepřímý rozhled všemi směry a možnost slyšet zvukové signály; pokud tyto podmínky nejsou splněny, je povinna v zájmu své informovanosti postavit na vhodném místě pozorovatele.

 

7) Žluté bóje tvoří vyhrazený prostor. Jsou-li na břehu doplněny znakem A1 „Zákaz proplutí“, nevplouváme do tohoto prostoru ani v situaci, kdy se v něm zdánlivě nic neděje.

 

8) Netrénujeme ve Smíchovském přístavu.

 

Vyhláška č. 222/1995 Sb., § 24

(1) Ve veřejném přístavu je zakázáno
a) neodůvodněné používání zvukových signálních prostředků nebo zbytečné hlomození a jiné rušení klidu,
b) jakékoli zneužití přístavního zařízení,
c) používání vodní části přístavu ke koupání, zábavným a sportovním účelům,
d) rozrušování ledové celiny pomocí plavidel bez souhlasu plavební správy,
e) odebírání písku, štěrku a jiných zemin, jakož i ledu, pokud se nejedná o údržbu přístavu,
f) chytání ryb.
(2) Ve veřejných přístavech smějí být opravy plavidel prováděny jen takovým způsobem, aby nebyl ztěžován přístavní provoz.

 

9) V noci a za snížené viditelnosti musíme používat předepsané osvětlení.

 

Čl. 3.01 Rozsah použití a vymezení pojmů

1. Pro plavbu v noci platí čl. 3.08 až 3.19 a pro stání v noci čl. 3.20 až 3.28.
Pro plavbu ve dne platí čl. 3.29 až 3.36 a pro stání ve dne čl. 3.36a až 3.42. Čl. 3.21, 3.25, 3.28, 3.37 a 3.42 platí též pro nasedlá plavidla, plovoucí tělesa nebo plovoucí zařízení.
2. Jestliže to vyžadují podmínky viditelnosti, musí být i ve dne použito signalizace předepsané pro provoz v noci.
3. Pro účely ustanovení této hlavy se tlačné sestavy, jejichž maximální rozměry nepřesahují 110 m x 12 m, považují za jednotlivá plavidla s vlastním pohonem.
4. Schematická vyobrazení signálů předepsaných v této hlavě jsou uvedena v příloze 3 k tomuto Řádu.
5. Použité pojmy v této hlavě:
a) "vrcholové světlo" je silné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225 stupňů umístěné tak, aby bylo viditelné zpředu a 22,5 stupňů dozadu od kolmice vedené osou svítidla k podélné ose plavidla, z obou jeho boků,
b) "boční světla" jsou jasné zelené světlo na pravém boku a jasné červené světlo na levém boku, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112,5 stupňů a je umístěné tak, aby bylo viditelné zpředu a 22,5 stupňů dozadu od kolmice vedené osou svítidla k podélné ose plavidla, z příslušného boku,
c) "záďové světlo" je jasné nebo obyčejné bílé světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 135 stupňů umístěné tak, aby bylo viditelné zezadu 67,5 stupňů na obě strany od podélné osy plavidla,
d) "světlo viditelné ze všech stran" je světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 360 stupňů,

 


Čl. 3.13 Noční signalizace malých plavidel za plavby

1. Jednotlivě plující malá plavidla s vlastním pohonem musí nést:
a) vrcholové světlo, které musí být umístěné v podélné ose plavidla minimálně 1 m nad bočními světly nebo ve stejné výšce jako světla boční, ale minimálně 1 m před nimi; musí být jasné místo silného,
b) boční světla, která mohou být obyčejná místo jasných a musí být umístěna buď:
i) tak, aby odpovídala čl. 3.08 odst. 1 písm. b), nebo
ii) vedle sebe nebo v jedné svítilně na podélné ose plavidla na přídi nebo poblíž přídě,
c) záďové světlo předepsané v čl. 3.08 odst. 1 písm. c), které se nemusí použít, avšak v takovém případě musí být vrcholové světlo uvedené pod písm. a) nahrazeno jasným bílým světlem viditelným ze všech stran.
2. Jednotlivě plující malá plavidla s vlastním pohonem, jejichž délka nepřesahuje 7 m, mohou místo světel předepsaných v odst. 1 nést obyčejné bílé světlo umístěné na vhodném místě a v takové výšce, aby bylo viditelné ze všech stran.
3. Jestliže malé plavidlo vleče nebo vede v bočně svázané sestavě vedená malá plavidla, musí nést světla předepsaná v odst. 1.
4. Vlečená nebo v bočně svázané sestavě vedená malá plavidla musí nést obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran. Toto ustanovení neplatí pro manipulační člunky patřící plavidlům.
5. Plachetnice, které jsou malými plavidly, musí nést:
a) boční světla a záďové světlo, přičemž boční světla musí být umístěna vedle sebe nebo v jednom svítidle v podélné ose plavidla na přídi nebo v její blízkosti a záďové světlo na zádi plavidla; tato světla mohou být obyčejná, nebo
b) boční světla a záďové světlo obsažené v jednom svítidle umístěném na vhodném místě stěžně, na jeho vrcholku nebo v jeho horní části; toto světlo může být obyčejné, nebo
c) nepřesahuje-li délka plavidla 7 m, obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran. Když se přibližují jiná plavidla, musí toto plavidlo kromě toho ukazovat druhé obyčejné bílé světlo.
6. Jednotlivě plující malá plavidla bez vlastního pohonu a bez plachet musí nést obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran. Manipulační člunky plavidel však musí za stejných podmínek ukazovat toto světlo jen, když se k nim přibližují jiná plavidla.

 

10) Sledujeme provoz na řece, pokud je někdo v nouzi, poskytneme mu pomoc.

 

Čl. 1.16 Záchrana a poskytnutí pomoci

1. Hrozí-li osobám na plavidle nebo plovoucím tělese v případě nehody nebezpečí, je vůdce povinen použít všech prostředků, které má k dispozici, pro jejich záchranu.
Strana 5


2. Vůdce, který je v blízkosti jiného plavidla nebo plovoucího tělesa postiženého nehodou, při níž jsou ohroženy osoby nebo hrozí-li vytvoření překážky v plavební dráze, je povinen poskytnout neodkladně pomoc, pokud tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného a neohrozí tím bezpečnost vlastního plavidla.


Státní plavební správa, pobočka Praha
V Praze dne 15. 4. 2013